Stacje ładowania pojazdów

Dokumentacja

Sprawdź, jakie dokumenty będzą niezbędne do odbioru stacji ładowania przez urząd dozoru technicznego.

Do sporządzenia samodzielnie przez wnioskodawcę

1. Wniosek o przeprowadzenie badania wstępnego

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania eksploatującego (jeśli dotyczy) – osoba fizyczna / osoba prawna

3. Opis techniczny urządzenia

4. Instrukcja obsługi Urządzenia w języku polskim

5. Instrukcja serwisowa Urządzenia w języku polskim 

6. Poświadczenie prawidłowości montażu

7. Rysunek wraz z opisem miejsca usytuowania Urządzenia oraz opisem zastosowanycn zabezpieczen Urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i sposobu odprowadzania wód opadowych, jeżeli warunki otoczenia Urządzenia tego wymagają

8. Schemat zasilania urządzenia

Pozyskiwane przez wnioskodawcę od innych podmiotów

1. Dokumenty rejestrowe wnioskodawcy (KRS lub CEiDG) dostępne online:

Wyszukiwarka KRS

Wyszukiwarka CEiDG

2. Deklaracja zgodności CE – wystawia producent

3. Zatwierdzone protokoły pomiarów elektrycznycn wraz z kopią świadectwa kwalifikacyjnego  osoby zatwierdzającej protokoły pomiarów ekeltrycznych- wystawia osoba z uprawnieniami

4. kopia protokołu odbioru technicznego instalacji elektrycznej lub przyłącza elektroenergetycznego- wystawia osoba uprawniona lub dystrybutor energii

5. Opinia o spełnieniu wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej- wystawia rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wszystkie informacje możesz znaleźć na oficjalnej stronie UDT:

Strona: Urząd Dozoru Technicznego

Jeśli zależy Ci na czasie – możemy pomóc Ci niezbędnymi dokumentami. Napisz do nas!

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas:

info@energypoint.pl